Messier 42 with the Swan Williams APO

Messier 42 with the Swan Williams APO

Took this with the Club Swan Williams 80mm APO.