M45 Pleiades

M45 Pleiades

Taken with the club APO.